www.alomutfak.com ÜZERİNDEN
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)
BLEDA inşaat ve Mühendislik LTD. ŞTİ. ("Şirket") olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Yukarıda açıklanan çerçevede web sitemiz üzerinden çerezler veya "Hesap Oluştur" bölümünü doldurmanız suretiyle elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır.

Kimlik Verisi: Adı-Soyadı
İletişim Verisi: E-posta adresi, Telefon numarası, Adresi,
Dijital Veri/ İşlem Güvenliği Bilgisi: Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, form bilgileriniz ve konum verileriniz, kullanıcı adı ve parola bilgileri
Pazarlama Bilgisi: Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez bilgileri

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; "Hesap Oluştur" bölümünde yer alan formun doldurulması ve web sitesi kullanımı neticesinde Çerez Politikamızda belirtilen şekilde çerezlerin tutulması vasıtalarıyla, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
• Erişim yetkilerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
• Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
• Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Talep / şikayetlerin takibi
• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
• Şirket'in sizin Web Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
• Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,
• Şirket ve ziyaretçi ağ trafik güvenliğinin sağlanması,
amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI
"Hesap Oluştur" bölümü ile tarafımıza iletilen kişisel verileriniz yukarıdaki işleme amaçlarıyla sınırlı olarak ve ayrıca,
• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesine bağlı olarak cafe/restoranta gerekli siparişlerin verilmesi,
• Online ödeme yapanlar için gerekli onayların online ödeme sağlayıcılarından temini,
amaçlarıyla iş ortaklarımız ile paylaşılmakta, çerezler ise yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda üçüncü parti web sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ
Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler (Şirketimiz tarafından müdahale edilemeyen kalıcı çerezler hariç) ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ
KVK Kanunu'nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVK Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.alomutfak.com/file/kvk-basvuru-formu.docx adresinde yer alan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu" kullanılarak;
• Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. 606 Sok. No: 3 Çankaya Ankara dresine bizzat/elden teslim edebilir,
• Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. 606 Sok. No: 3 Çankaya Ankara adresine noter kanalıyla gönderebilir,
• bleda@hs01.kep.tr güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu'nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul'a şikâyette bulunabilir.